Dokumenty dla ucznia

Informujemy, iż zgodnie z art. 19, pkt. 3* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. 2005, Nr 58, poz. 504 z późn. zm.), w związku z załącznikiem (część II - Wydanie zaświadczenia, punkty 5 i 7) do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006, Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.):

  • za wydanie duplikatu świadectwa będzie pobierana opłata w wysokości 26,00 zł
  • za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej będzie pobierana opłata w wysokości 9,00 zł

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy szkoły o numerze 62 1020 5226 0000 6102 0416 5742. 

Brak możliwości zapłaty gotówką w szkole.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.
Podania przesłane pocztą elektroniczną (e-mail), nieopatrzone elektronicznym podpisem, nie będą rozpatrywane.

 

Wnioski o wydanie duplikatu świadectwa bądź legitymacji szkolnej są do pobrania poniżej.

 Duplikat legitymacji

 Duplikat świadectwa

 Zwolnienie z Wychowania Fizycznego

 Oświadczenie dotyczące uczestnictwa ucznia w zajęciach religii/etyki

 Zwolnienie z zajęć szkolnych

 Kryteria zachowania oceniania

 Statut LO

 Zgoda rodziców lub opiekunów na udział w wycieczce

 Zgoda rodziców lub opiekunów na udział w wycieczce

Informacja dla rodziców o opiece stomatologicznej

 Informacja dla rodziców o opiece stomatologicznej

 Zgoda na publikację wizerunku ucznia

XXVII SWA

Szkolny refraktor na XXVII SWA (11-14.06.2024)

Szlif 03/2024

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Szymon Krajewski z klasy 2F

Wieści z Facebooka

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2024”

Czytaj dalej...

JUBILEUSZ 50-lecia Szkoły

Jerzy Skoczylas i chór podczas wykonania hymnu szkoły.

Krótki fotoreportaż z uroczystości...

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48