Erasmus+

Co to jest Comenius/Erasmus+?

Pro­jekt Come­nius w Pol­sce trwa od 1996 roku. Każ­dego roku odby­wają się dwie kon­fe­ren­cje. Pierw­sza, na początku trwa­nia nowego pro­gramu, jest spo­tka­niem nauczy­cieli. Oma­wiane są wów­czas plan dzia­łań szkół na dany rok oraz pro­jekty na następne lata. Druga kon­fe­ren­cja jest spo­tka­niem mło­dzieży, na któ­rym pre­zen­to­wane są efekty pracy z całego roku.

Współ­pra­cu­jące mia­sta to: Pri­bram (Cze­chy), Aurich (Niemcy), Asker-Vol­len (Nor­we­gia), Carcare (Włochy) oraz Kępno (Pol­ska).

Dzięki Pro­jektowi Come­nius mamy oka­zję poznać kul­turę i tra­dy­cje innych naro­dów, poko­nać bariery języ­kowe, zaprzy­jaź­nić się z naszymi rówie­śni­kami z odda­lo­nych o wiele kilo­me­trów kra­jów. Pro­jekt pozwala na inte­gra­cję, wymianę doświad­czeń i zapre­zen­to­wa­nie wyni­ków pracy. Dla wielu z nas jest on natchnie­niem do dosko­na­le­nia swo­ich umie­jęt­no­ści języ­ko­wych.

W trak­cie przy­go­to­wań do kon­fe­ren­cji mamy oka­zję poznać znane oso­bi­sto­ści regionu i kraju. Możemy posze­rzać swoje hory­zonty w róż­nych dzie­dzi­nach i odkry­wać sie­bie samych na nowo, w zupeł­nie nowych zada­niach.

Historia programu i krótkie realcje z lat 1997-2018:

kliknij


25 maj 2023

Posumowanie Erasmus+

W ramach rozpowszechniania zdobytej wiedzy i umiejętności członkowie zespołu Erasmus + zapoznali społeczność uczniowską z wynikami ankiet, w których uczniowie naszej szkoły brali udział oraz efektami prac wykonanych podczas wymiany w Niemczech. Podsumowanie zostało zaprezentowane na wystawie w holu szkoły.

 

17 kwi 2023

Drzwi otwarte z Erasmusem+

Podczas dni otwartych w naszej szkole nasz zespół przedstawiał przyszłym uczniom i ich rodzicom zasady funkcjonowania programu Erasmus + oraz prace, które w tym roku żeśmy wykonali.

 

12 mar 2023

Wymiana z Aurich

W marcu wzięliśmy udział w tygodniowej wymianie, której gospodarzem była szkoła partnerska z Aurich w Niemczech. Wraz z partnerami z Norwegii, Niemiec oraz liceum z Kępna badaliśmy kondycję psychiczną młodzieży po pandemii, zmierzyliśmy się z problemami ekologicznymi naszych krajów i regionów, poznawaliśmy siebie nawzajem: nasze tradycje, zwyczaje, mentalność oraz języki. Wróciliśmy bogatsi w doświadczenia, którymi będziemy się dzielić z koleżankami i kolegami ze szkoły.

2 lut 2023

Ćwiczymy Polkę!

Kiedy nasza szkoła dołączyła do projektu Comenius w 1996 r., na pierwszą międzynarodową konferencję uczniowie przygotowali pokaz tańca ludowego. Z czasem takie prezentacje stały się dla naszej szkoły tradycją, niezależnie od tematyki realizowanego projektu. W tym roku koncentrujemy się, między innymi, na różnorodności kulturowej Europy, więc taki taniec jak najbardziej wpisuje się w nasz projekt. Żeby się dobrze przygotować trzeba sporo ćwiczyć, a tradycyjna dla Rzeszowszczyzny polka wymaga sporo wysiłku fizycznego.

23 gru 2022

Wizyta w Domu Seniora

W piątek przedstawiciele naszego zespołu Erasmus + wybrali się do Domu Seniora Ludwisia wręczyć wykonane przez nas kartki i dekoracje świąteczne z ekologicznych materiałów i z recyclingu. Dzień był śnieżny i mroźny, ale atmosfera spotkania była bardzo ciepła, sprawiliśmy seniorom wiele radości. Życzymy im zdrowia i mnóstwo powodów do uśmiechu!

 


XXVII SWA

Szkolny refraktor na XXVII SWA (11-14.06.2024)

Szlif 03/2024

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Szymon Krajewski z klasy 2F

Wieści z Facebooka

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2024”

Czytaj dalej...

JUBILEUSZ 50-lecia Szkoły

Jerzy Skoczylas i chór podczas wykonania hymnu szkoły.

Krótki fotoreportaż z uroczystości...

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48