Erasmus+

Co to jest Comenius/Erasmus+?

Pro­jekt Come­nius w Pol­sce trwa od 1996 roku. Każ­dego roku odby­wają się dwie kon­fe­ren­cje. Pierw­sza, na początku trwa­nia nowego pro­gramu, jest spo­tka­niem nauczy­cieli. Oma­wiane są wów­czas plan dzia­łań szkół na dany rok oraz pro­jekty na następne lata. Druga kon­fe­ren­cja jest spo­tka­niem mło­dzieży, na któ­rym pre­zen­to­wane są efekty pracy z całego roku.

Współ­pra­cu­jące mia­sta to: Pri­bram (Cze­chy), Aurich (Niemcy), Asker-Vol­len (Nor­we­gia), Carcare (Włochy) oraz Kępno (Pol­ska).

Dzięki Pro­jektowi Come­nius mamy oka­zję poznać kul­turę i tra­dy­cje innych naro­dów, poko­nać bariery języ­kowe, zaprzy­jaź­nić się z naszymi rówie­śni­kami z odda­lo­nych o wiele kilo­me­trów kra­jów. Pro­jekt pozwala na inte­gra­cję, wymianę doświad­czeń i zapre­zen­to­wa­nie wyni­ków pracy. Dla wielu z nas jest on natchnie­niem do dosko­na­le­nia swo­ich umie­jęt­no­ści języ­ko­wych.

W trak­cie przy­go­to­wań do kon­fe­ren­cji mamy oka­zję poznać znane oso­bi­sto­ści regionu i kraju. Możemy posze­rzać swoje hory­zonty w róż­nych dzie­dzi­nach i odkry­wać sie­bie samych na nowo, w zupeł­nie nowych zada­niach.

Historia programu i krótkie realcje z lat 1997-2018:

kliknij

 

 

14.03.2021

Erasmus w czasach pandemii

 

Podsumowując pierwszy semestr pracy, okazuje się, że covidowe obostrzenia nie powstrzymały nas od działania. Głównym tematem tegorocznego projektu Erasmus+ jest sztuka. Na platformie projektów eTwinning przedstawiliśmy więc kilku ciekawych wrocławskich artystów. Ponadto, o każdym artyście został stworzony quiz, aby  nasi partnerzy z innych krajów mogli dowiedzieć się o nich co nieco w lekki, przyjemny sposób. Niestety, nie udało się zorganizować warsztatów plastycznych, jednakże i z tym daliśmy radę i każdy z uczestników przygotował swój portret artystyczny.

 

Czytaj dalej...
01.02.2020

Wizyta w Jarocinie

Dnia 29.01.2020 grupa Erasmus + wybrała się do Spichlerza Polskiego Rocka w Jarocinie. Na początku  zaprojektowaliśmy szablon nadruku, który ozdobi nasze „firmowe” koszulki podczas konferencji w Norwegii.

Czytaj dalej...
14.01.2020

ERASMUS+1

Wczoraj (09.01) ćwiczyliśmy coś niecodziennego! Uczniowie naszego liceum wraz z uczniami z liceum z Kępna uczyli się kroków naszego polskiego tańca narodowego - Krakowiaka. To było naprawdę niesamowite! Kroki, melodia, po prostu frajda i te smaczne kanapki!

Czytaj dalej...
18.12.2019

Erasmus+ wycieczka do Muzeum Polskiej Piosenki

11 grudnia grupa Erasmus+ wzięła udział w wycieczce do opolskiego Muzeum Polskiej Piosenki.  Po dotarciu na miejsce mieliśmy przyjemność stanąć na deskach Amfiteatru Tysiąclecia, gdzie występują wybitni polscy artyści. Podczas wizyty w nowoczesnym i interaktywnym muzeum słuchaliśmy różnych utworów zapisanych na kartach historii polskiej muzyki.

Czytaj dalej...

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Migawki z budowy hali sportowej

Stan z 29.03.2021 r. Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej: Zobacz

Szlif 03/2021

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Wykonała Zofia Kania  z 3F

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 1000 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2021 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2021”

Czytaj dalej...

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48