15.01.2019

Andrzejki Z Erasmusem+

28 listo­pada 2018 roku grupa Era­smus+ 1 ZS Nr 5 została zapro­szona na Andrzejki, dla osób nie­sły­szą­cych, orga­ni­zo­wane przez Dusz­pa­ster­stwo Aka­de­mic­kie. Zosta­li­śmy przy­jęci bar­dzo cie­pło wspól­nie racząc się słod­kim poczę­stun­kiem. Po słod­ko­ściach prze­pro­wa­dzi­li­śmy, ku ucie­sze wszyst­kich, kilka andrzej­ko­wych zabaw. Młodsi i starsi mimo trud­no­ści komu­ni­ka­cyj­nych wspa­niale się bawili. Wspo­mnie­nie tego spo­tka­nia pozo­sta­nie w nas. Niek­tó­rzy wyra­zili chęć pozna­nia języka migo­wego i częst­szych kon­tak­tów z tą grupą.

Migawki z budowy hali sportowej

Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej:Zobacz

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Szlif 06/2020

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Dzisiaj szkic, autor: Olga Szatkowska 3I

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 500 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2019 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2019”

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48