15.01.2019

Erasmus+ w Piernikarni Śląskiej

Już nie­długo Święta Bożego Naro­dze­nia. To czas bar­dzo ści­śle wią­żemy z pier­ni­kami. By ich zasma­ko­wać i spró­bo­wać wła­snych sił w pro­du­ko­wa­niu przed­świą­tecz­nie, z grupą Era­smu­s+1, wybra­li­śmy się do Niem­czy, do ślą­skiego świata pier­ni­ków. Te przy­smaki głów­nie koja­rzą nam się z Toru­niem, a to prze­cież tu roz­wi­jało się i powsta­wało wiele pierw­szych pra­cowni pier­ni­kar­skich. W trak­cie warsz­ta­tów pozna­li­śmy histo­rię, formy ich sym­bo­likę, dawne prze­pisy. Warto też wspo­mnieć, że naszą prze­wod­niczką była absol­wentka naszego liceum Pani Karo­lina Kli­mek. Główną atrak­cją było robie­nie pier­ni­ków, praca prze­bie­gała w sku­pie­niu bo to nie łatwe zaję­cie, ale przy­no­szące wiele satys­fak­cji. Naszym celem było przy­go­to­wa­nie pier­ni­ko­wych atrak­cji na cha­ry­ta­tywny Kier­masz Świą­teczny, który odbę­dzie się 6 grud­nia w naszej szkole. Pozy­skane fun­du­sze zostaną prze­ka­zane naszym pod­opiecz­nym: Mai, Mar­ci­nowi, Kubie i Kasi.

Migawki z budowy hali sportowej

Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej:Zobacz

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Szlif 06/2020

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Dzisiaj szkic, autor: Olga Szatkowska 3I

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 500 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2019 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2019”

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48