Erasmus+

Co to jest Comenius/Erasmus+?

Pro­jekt Come­nius w Pol­sce trwa od 1996 roku. Każ­dego roku odby­wają się dwie kon­fe­ren­cje. Pierw­sza, na początku trwa­nia nowego pro­gramu, jest spo­tka­niem nauczy­cieli. Oma­wiane są wów­czas plan dzia­łań szkół na dany rok oraz pro­jekty na następne lata. Druga kon­fe­ren­cja jest spo­tka­niem mło­dzieży, na któ­rym pre­zen­to­wane są efekty pracy z całego roku.

Współ­pra­cu­jące mia­sta to: Pri­bram (Cze­chy), Aurich (Niemcy), Asker-Vol­len (Nor­we­gia), Carcare (Włochy) oraz Kępno (Pol­ska).

Dzięki Pro­jektowi Come­nius mamy oka­zję poznać kul­turę i tra­dy­cje innych naro­dów, poko­nać bariery języ­kowe, zaprzy­jaź­nić się z naszymi rówie­śni­kami z odda­lo­nych o wiele kilo­me­trów kra­jów. Pro­jekt pozwala na inte­gra­cję, wymianę doświad­czeń i zapre­zen­to­wa­nie wyni­ków pracy. Dla wielu z nas jest on natchnie­niem do dosko­na­le­nia swo­ich umie­jęt­no­ści języ­ko­wych.

W trak­cie przy­go­to­wań do kon­fe­ren­cji mamy oka­zję poznać znane oso­bi­sto­ści regionu i kraju. Możemy posze­rzać swoje hory­zonty w róż­nych dzie­dzi­nach i odkry­wać sie­bie samych na nowo, w zupeł­nie nowych zada­niach.

Historia programu i krótkie realcje z lat 1997-2018:

kliknij

 

 

24.11.2019

Grupa Erasmus+2 we Włoszech

 

Grupa Erasmus+2 od 21-25.10.2019 gościła w Salo, we Włoszech. Pracowaliśmy nad tematem: "Zdrowie i dobrobyt" z naszymi partnerami z Włoch, Niemiec i Finlandii.Pierwszego dnia poznawaliśmy plan tygodnia, siebie nawzajem, szkołę i Salo. Oficjalnie przywitał nas zastępca burmistrza oraz uczniowie zagrali dla nas mini koncert. Salo to miejscowość nad jeziorem Garda, które przywitało nas poranną burzą, ale już w południe wyszło cudne i ciepłe słońce.

 

Czytaj dalej...
16.11.2019

Wizyta partnerów w Polsce 26.11 - 30.11.2019 Wrocław

 

Pierwszy dzień działań w Erasmusie+ za nami. Poznaliśmy się trochę, zintegrowaliśmy i zostaliśmy wprowadzeni do tematu,"Równość płci - wyrównywanie szans",przez Panią  Dr Kamilę Kamińską - Sztark (pełnomocnik rektora ds. odpowiedzialności społecznej Uniwersytet Wrocławski, Kierownik Centrum Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Wrocławia). Goście z zagranicy zachwycają się miastem, ale również poziomem języka angielskiego naszych uczniów. Możemy być z siebie dumni, a dzisiejszy dzień nazwać pracowitym, ale również niezmiernie przyjemnym i owocnym.

Czytaj dalej...
16.11.2019

Wizyta partnerska - Finlandia Helsinki 06.05.2019-10.05.2019

 

Grupa młodzieży projektu Erasmus +2 wraz z dwoma opiekunami wyjechała na wizytę do Helsinek.Praca nad tematem projektu "Zrównoważona produkcja i konsumpcja" będzie trwać od poniedziałku do piątku. Za sobą mamy już wykłady i warsztaty, dyskusje i pomysły jak być świadomym konsumentem.Dziś dowiedzieliśmy się co oznacza zrównoważona produkcja jedzenia i jak dokonywać mądrych wyborów.

Czytaj dalej...

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Migawki z budowy hali sportowej

Stan z 29.03.2021 r. Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej: Zobacz

Szlif 03/2021

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Wykonała Zofia Kania  z 3F

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 1000 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2021 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2021”

Czytaj dalej...

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48