Erasmus+

Co to jest Comenius/Erasmus+?

Pro­jekt Come­nius w Pol­sce trwa od 1996 roku. Każ­dego roku odby­wają się dwie kon­fe­ren­cje. Pierw­sza, na początku trwa­nia nowego pro­gramu, jest spo­tka­niem nauczy­cieli. Oma­wiane są wów­czas plan dzia­łań szkół na dany rok oraz pro­jekty na następne lata. Druga kon­fe­ren­cja jest spo­tka­niem mło­dzieży, na któ­rym pre­zen­to­wane są efekty pracy z całego roku.

Współ­pra­cu­jące mia­sta to: Pri­bram (Cze­chy), Aurich (Niemcy), Asker-Vol­len (Nor­we­gia), Carcare (Włochy) oraz Kępno (Pol­ska).

Dzięki Pro­jektowi Come­nius mamy oka­zję poznać kul­turę i tra­dy­cje innych naro­dów, poko­nać bariery języ­kowe, zaprzy­jaź­nić się z naszymi rówie­śni­kami z odda­lo­nych o wiele kilo­me­trów kra­jów. Pro­jekt pozwala na inte­gra­cję, wymianę doświad­czeń i zapre­zen­to­wa­nie wyni­ków pracy. Dla wielu z nas jest on natchnie­niem do dosko­na­le­nia swo­ich umie­jęt­no­ści języ­ko­wych.

W trak­cie przy­go­to­wań do kon­fe­ren­cji mamy oka­zję poznać znane oso­bi­sto­ści regionu i kraju. Możemy posze­rzać swoje hory­zonty w róż­nych dzie­dzi­nach i odkry­wać sie­bie samych na nowo, w zupeł­nie nowych zada­niach.

Historia programu i krótkie realcje z lat 1997-2018:

kliknij

 

 

19.06.2019

Erasmus+ 2019 – Carcare

 

W dniach 21-31 marca 2019 grupa Programu Erasmus+ naszej szkoły uczestniczyła w międzynarodowej konferencji, która odbyła się we Włoszech, w małej miejscowości Carcare.

Czytaj dalej...
27.03.2019

Konferencja - wprowadzenie do tematyki projektu

 

Przygotowując się do pracy w projekcie Erasmus + i szukając inspiracji do działań w Polsce na temat „ Równość płci – wyrównywanie szans” wzięliśmy udział w ciekawym wydarzeniu. 16 listopada na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, odbyła się konferencja „Wolność wyboru kobiet. Jak uczyć o równości, w 100 lat po uzyskaniu przez Polski praw wyborczych”.

Czytaj dalej...
27.03.2019

Początek nowego projektu

 

Ruszyła praca w dwuletnim projekcie Erasmus + 2 . Nasza grupa składa się z 19 uczniów naszej szkoły z klas I i II i dwóch Pań anglistek (Hanna Lejsa, Agnieszka Sobańska). Nasi partnerzy to: Niemcy, Finlandia i Włochy. Tytuł projektu : "Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 – znaczenie i realizacja w krajach europejskich". Nasza współpraca będzie oparta na trzech wybranych tematach z agendy: Równość płci – wyrównywanie szans (wizyta w Polsce), Zdrowie i dobrobyt (wizyta w Finlandii), Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja (wizyta we Włoszech). Podsumowanie całego projektu nastąpi w Niemczech u koordynatora projektu w 2020 roku. Trzymajcie kciuki za pierwszą wizytę 25.11.18 - 01.12.18 , której my jesteśmy gospodarzami.

15.01.2019

Andrzejki Z Erasmusem+

28 listo­pada 2018 roku grupa Era­smus+ 1 ZS Nr 5 została zapro­szona na Andrzejki, dla osób nie­sły­szą­cych, orga­ni­zo­wane przez Dusz­pa­ster­stwo Aka­de­mic­kie. Zosta­li­śmy przy­jęci bar­dzo cie­pło wspól­nie racząc się słod­kim poczę­stun­kiem. Po słod­ko­ściach prze­pro­wa­dzi­li­śmy, ku ucie­sze wszyst­kich, kilka andrzej­ko­wych zabaw. Młodsi i starsi mimo trud­no­ści komu­ni­ka­cyj­nych wspa­niale się bawili. Wspo­mnie­nie tego spo­tka­nia pozo­sta­nie w nas. Niek­tó­rzy wyra­zili chęć pozna­nia języka migo­wego i częst­szych kon­tak­tów z tą grupą.

Czytaj dalej...

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Migawki z budowy hali sportowej

Stan z 29.03.2021 r. Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej: Zobacz

Szlif 03/2021

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Wykonała Zofia Kania  z 3F

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 1000 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2021 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2021”

Czytaj dalej...

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48